Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on UUSIEN KIELTEN OPISKELIJOIDEN YHDISTYS VERBA ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan uusien kielten opiskelijoiden tuki- ja yhteistyöelimenä, kehittää opetus- ja opiskelumenetelmiä sekä parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää käytännön kielitaitoaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa informaatiota opiskelijoita koskevista asioista, järjestää juhlia, retkiä ja muuta vastaavaa vapaa-ajan toimintaa, opiskelijatapaamisia sekä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhteisiä palautepäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys pitää yllä suhteita opettajakuntaan, muihin opiskelijayhdistyksiin ja Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan. Yhdistys julkaisee myös lehteä, jossa tiedotetaan yhteisistä asioista. Yhdistys voi jakaa apurahoja alan tutkimukseen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää myyjäisiä ja arpajaisia ja asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja kerätä jäsenmaksuja toimintansa tukemiseksi.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan englantilaisen, germaanisen tai pohjoismaisen filologian opiskelijat ja ranskan kielen opiskelijat. Oulun yliopiston ulkomaiset vaihto-opiskelijat ja muut Oulun yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat voivat liittyä yhdistyksen tukijäseniksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kevätkokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja sihteeri sekä kolmesta kuuteen muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja nollasta yhdeksään varajäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan jäseniä kaikkien kolmen pääaineen opiskelijoista mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita kokouksissaan. Päätöksiä tehtäessä heillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään yksi vuorokausi ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi koota avukseen tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilikirjat on toimitettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee luovuttaa lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Tukijäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä laitoksien ilmoitustauluilla ja Humanistisen tiedekunnan yhdistykselle varaamalla ilmoitustaululla.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouksessa päätetään asioista yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli kaksi kokouksen osanottajaa vaatii, on äänestys suoritettava suljettuna. Äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasatilanne ratkaistaan arvalla.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos yhdistys lakkautetaan, on yhdistyksen varat ja omaisuus käytettävä Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan uusien kielten opiskelijoiden hyväksi.