YVSS

Verba ry:n yhdenvertaisuus- ja saavutettavuussuunnitelma

1. Suunnitelman tavoitteet
Tämän suunnitelman tavoitteena on tuoda opiskelijoiden ainejärjestötoiminta paremmin saavutettavaksi ja yhdenvertaiseksi kaikille riippumatta henkilön sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai muusta tekijästä. Erityistä huomiota tässä yhdenvertaisuus- ja saavutettavuussuunnitelmassa kiinnitetään marginalisoidussa osassa oleviin ihmisryhmiin.

Suunnitelma sisältää periaatteita, joilla pyritään opiskelijoiden hyvinvointiin Uusien Kielten Opiskelijoiden Yhdistys Verba ry:ssä. Periaatteet koskevat hallituksen toimintaa, eivätkä muuta rivijäsenen osaa yhdistyksessä. Periaatteita toteutetaan kaikessa Verba ry:n toiminnassa, niin yliopistolla kiltatiloissa kuin Verban järjestämissä opiskelijatapahtumissa paikasta riippumatta. Verban hallitus sitoutuu suunnitelman periaatteisiin ja toteuttaa niitä parhaansa mukaan.

2. Suunnitelman toteuttamisperiaatteet
Verba ry parantaa yhdenvertaisuuttaan ja saavutettavuuttaan seuraavien periaatteiden kautta:

2.1 Henkilönnimien käsittely
Verba käyttää henkilöstä tämän itse toivomaa nimeä silloin, kun se vain lain puitteissa on mahdollista; poikkeuksen voi muodostaa yhdistykseltä vaadittava jäsenluettelo (Yhdistyslaki 503/1989, 11 §). Verba ei käytä tai merkitse mihinkään henkilöiden entisiä nimiä ilman heidän lupaansa. Jos henkilö muuttaa nimeään, hänen ilmoittaessaan nimenmuutoksesta siirtyy Verba käyttämään henkilön uutta nimeä mahdollisimman pian.

2.2 Kiusaaminen ja häirintä
Verban hallitus ei hyväksy häirintää ja suojelee parhaansa mukaan opiskelijatapahtumissa kävijöitä sekä kiltatilojen käyttäjiä häirinnältä ja kiusaamiselta. Hallitus vaatii Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa (OYY) järjestämään koulutusta, josta hallituksen jäsenet tai hallituksen erikseen nimeämät henkilöt saavat valmiuksia toimia kiusaamis- tai häirintätilanteessa. Hallitus pitää huolen siitä, että joka tapahtumassa olisi mahdollisuuksien mukaan vähintään yksi tällainen henkilö.

Verban hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli tapahtumissa tai opiskelijoiden kiltatiloissa havaitaan häirintää tai kiusaamista. Tekijä puhutetaan ja uhri ohjataan eteenpäin tarvitsemaansa apuun. Mikäli häirintä tai kiusaaminen on vakavaa, avustetaan uhria rikosilmoituksen tekemisessä tämän niin halutessa. Jos tekijä on Verban jäsen, saa tämä toiminnastaan huomautuksen. Hallitus voi erottaa toistuvia huomautuksia saaneen henkilön yhdistyksestä (Yhdistyslaki 503/1989, 14 §; Verba ry:n säännöt 2023, 4 §).

2.3 Terveys, mielenterveys ja hyvinvointi
Omien sääntöjensä mukaisesti Verban tunnustetaan olevan ennen kaikkea jäsentensä tuki- ja yhteistyöelin (Verba ry:n säännöt 2023, 1 §). Erityisen paljon huolta ainejärjestöissä herättänyttä puheenaihetta, opiskelijoiden mielenterveyttä, nostetaan esille erityistä tukea tarvitsevana asiana. Verban hallitus nimittää joukostaan, tai tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta, yhden tai useamman sosiaalipoliittisen vastaavan, joiden tehtävänä on olla matalan kynnyksen yhteyshenkilöitä opiskelijoiden kohtaamissa mielenterveyden haasteissa. Sosiaalipoliittiset vastaavat ohjaavat opiskelijoita eteenpäin esimerkiksi ylioppilaskunnan tai Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) tarjoamiin mielenterveyden tukipalveluihin.

Verban hallitus pyrkii siihen, että neurodiversiteetti eli ihmisten neurologinen erilaisuus otetaan toiminnassa huomioon. Jäsenen osallistuminen toimintaan esimerkiksi sosiaalisesta ahdistuksesta huolimatta yritetään mahdollistaa. Myöskin muut terveydelliset erityistarpeet otetaan huomioon toiminnassa mahdollisuuksien mukaan.

2.4 Vammaisuus ja toiminta opiskelijayhteisössä
Verban hallitus sitoutuu siihen, ettei vammaisuus saa olla este opiskelijajärjestössä toimimiselle. Vammaisten kohtaamaan syrjintään ja häirintään puututaan kohdassa 2.2 määritetyllä tavalla. Verba pyrkii järjestämään tapahtumia esteettömissä tiloissa silloin, kun se on mahdollista. Jos tilat, joissa tapahtumia järjestetään, eivät ole esteettömiä, tiedotetaan tästä tapahtuman mainonnassa. Hallitus pitää kiinni periaatteesta, jonka mukaan hallituksen kokoukset pidetään saavutettavina niin, että niihin voi osallistua myös etäyhteyden kautta (ks. myös Yhdistyslaki 503/1989, 17 §), mikäli lainsäädäntö tämän sallii.

2.5 Muut erityisesti opiskelijakulttuurissa näkyvät haasteet
Verban hallitus tunnustaa opiskelijakulttuurissa esiintyvän alkoholipainotteisuuden ongelmallisuuden. Verba pitää huolta siitä, että alkoholittomia tapahtumia järjestetään reilusti ja siitä, että kaikkiin tapahtumiin voi halutessaan osallistua myös alkoholittomana ilman pelkoa siitä, että joutuu kiusatuksi tai painostetuksi sen vuoksi, ettei tahdo käyttää alkoholia.