Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on UUSIEN KIELTEN OPISKELIJOIDEN YHDISTYS VERBA ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnanlaatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan uusien kielten opiskelijoiden tuki- ja yhteistyöelimenä, kehittää opetus- ja opiskelumenetelmiä sekä parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää käytännön kielitaitoaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa informaatiota opiskelijoita koskevista asioista, järjestää juhlia, retkiä ja muuta vastaavaa vapaa-ajan toimintaa, opiskelijatapaamisia sekä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhteisiä palautepäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys pitää yllä suhteita opettajakuntaan, muihin opiskelijayhdistyksiin ja Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan. Yhdistys julkaisee myös lehteä, jossa tiedotetaan yhteisistä asioista. Yhdistys voi jakaa apurahoja alan tutkimukseen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää myyjäisiä ja arpajaisia ja asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja kerätä jäsenmaksuja toimintansa tukemiseksi.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan englannin kielen, saksan kielen ja kulttuurin ja ruotsin kielen pää- tai sivuaineopiskelijat sekä ranskan kielen sivuaineopiskelijat. Oulun yliopiston ulkomaiset vaihto-opiskelijat ja muut Oulun yliopistossa kirjoilla olevat
opiskelijat voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kevätkokous. Liittymismaksu kattaa seitsemän vuoden jäsenyyden, jonka jälkeen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuinen jäsenmaksu, mikäli haluaa säilyttää jäsenyytensä.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja sihteeri sekä kolmesta kuuteen muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja nollasta yhdeksään varajäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan jäseniä kaikkien kolmen pääaineen opiskelijoista mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Hallitus voi myös kutsua toimihenkilöksi varsinaisia tai kannatusjäseniä. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita kokouksissaan. Päätöksiä tehtäessä heillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään yksi vuorokausi ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai seuraavista kaksi yhdessä: varapuheenjohtaja, sihteeri ja talousvastaava.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätösaineisto on toimitettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee luovuttaa lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksiin on tarvittaessa mahdollista osallistua etäyhteyksien välityksellä hallituksen niin päättäessä. Etäyhteysmahdollisuuden tulee käydä ilmi kokouskutsusta.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään yhdistyksen sähköpostilistalle sekä laitetaan esille yhdistyksen kiltatiloihin.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai
tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
lukuvuodelle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
Sivu: 4(4)
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
ja talousvastaava sekä muut jäsenet
7. päätetään yhdistyksen edustajien valitsemisesta Humanistiseen
Kiltaan
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa
sekä heille varatoiminnantarkastajat tai -tilintarkastajat tulevalle
toimikaudelle
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouksessa päätetään asioista yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli kaksi kokouksen osanottajaa vaatii, on äänestys suoritettava suljettuna. Äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasatilanne ratkaistaan arvalla.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa, tai jos yhdistys lakkautetaan, on yhdistyksen varat ja omaisuus käytettävä Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan uusien kielten opiskelijoiden hyväksi.